F1 代杂交种仙客来

仙客来品种样册

专业种植户| 产品目录 | 迷迪加混色

迷迪加混色

迷迪加

53950 - 音迪卡®混色


53070 音迪卡 海棠红色 20 %
53030 音迪卡 橙红色 20 %
*53995 音迪卡® 品红色 (试验品种) 30 %
*53995 音迪卡® 亮紫色 (试验品种) 30 %

* 单色不供应

5900 - 混色


5011 亮红色 20 %
5041 红喉橙红色 5 %
5060 红喉粉红色 5 %
5071 鲜海棠红色 15 %
5095 紫色 10 %
5092 亮紫色 10 %
5110 波尔多红色 5 %
5124 纯白色 10 %
5126 密实白色 5 %
5910 镶边火焰纹混色 15 %

* 单色不供应

52950 - 梅达丽斯混色


52210 梅达丽斯 红色 20 %
52230 梅达丽斯 橙红色 15 %
52260 梅达丽斯红喉粉红色 5 %
52270 梅达丽斯 海棠红色 15 %
52291 梅达丽斯 亮紫色 18 %
52220 梅达丽斯 品红色 9 %
52228 梅达丽斯 白色 18 %

各系列的混色

斯玛蒂兹

美蒂丝®

迪亚尼斯

迷迪加

拉蒂尼亚®

哈里奥®

Morel Diffusion SAS

2565 rue de Montourey
83600 Fréjus
FRANCE

总机 : + 33 (0)4 94 19 73 00
出口部电话 : +33 (0)4 94 19 73 04
传真 : +33 (0)4 94 19 73 19